Er zijn vandaag reeds OLV Groepen opgestart in Vlaanderen !

Wie zijn de volgende ? 

 

Dit document werd in 1947 opgesteld door Henri Caffarel, Franse priester, samen met de eerste 'équipe Notre-Dame'. Het werd later meerdere malen bijgewerkt.

Wat is een Onze Lieve Vrouw Groep ?

1.  EEN PROJECT

“Kom en volg mij”: deze oproep richt Christus tot ieder van ons en tot alle echtparen. Hierbij nodigt Hij ons uit om zijn liefde steeds beter te beantwoorden en als getuige op te treden daar waar wij leven, wonen en werken.

Echtparen die deze oproep wensen te beantwoorden, moeten echter dikwijls hun eigen zwakheid vaststellen. Maar zij stellen hun vertrouwen in de genade van het sacrament van het huwelijk en zij geloven oprecht dat de broederlijke samenwerking hierbij efficiënt kan zijn. Zij geloven ook in de belofte van Jezus: “Waar twee of meer samenkomen in mijn Naam, daar ben ik in hun midden” (Mt. 18,20). Zij nemen de beslissing om bij een groep van gehuwde echtparen aan te sluiten en vragen aan de Beweging hen daarbij te willen helpen: dit is het gemeenschappelijk project van de OLV GROEPEN.

2.  EEN GEZICHT

Een OLV GROEP is een christelijke gemeenschap van echtparen.

 

Een gemeenschap

5 tot 7 echtparen, begeleid door een priester, vormen op vrijwillige basis een kleine gemeenschap. Dit betekent dat niemand  zich onder druk aansluit en niemand gedwongen wordt bij de groep te blijven. Iedereen levert er zijn bijdrage, trouw aan Gods Geest.

Om  hun gemeenschappelijk project te verwezenlijken, aanvaarden de leden loyaal de beleving  in groepsverband  mee te spelen.

Deze beleving heeft zijn eigen wetmatigheid en eisen en dit wordt  vertaald  in de keuze van een aantal doelstellingen en concrete middelen om die doelstellingen te bereiken (zie 3de deel) : ieder onderschrijft de keuzes van de groep zolang hij aan de activiteiten deelneemt. 

Deze groep maakt op zijn beurt deel uit van een ruimere gemeenschap, de internationale beweging van “Equipes Notre-Dame”*. De groep zelf verbindt zich om het leven van de beweging te delen.

Een christelijke gemeenschap

Een OLV GROEP is niet zomaar een gemeenschap op menselijke maatstaf : hij komt samen “in naam van Christus” en wil zijn leden helpen om te groeien in de liefde tot God en de liefde tot de naaste, om beter de oproep van Christus te beantwoorden.

Het is de wil van Christus dat mensen gemeenschap vormen: hun samenzijn wordt een zichtbare plaats, waar zijn liefde aanvaard en beleefd wordt. Hij heeft een gemeenschap rond zich samengebracht en heeft haar toegezegd er blijvend aanwezig te zijn. Hij heeft haar zijn Geest geschonken en haar de taak toevertrouwd zijn Blijde Boodschap aan de wereld kenbaar te maken. Die gemeenschap is de Kerk; zij is zijn lichaam die ten dienste staat van de menselijke gemeenschap.

Deze grote kerkgemeenschap telt op haar beurt veel kleine gemeenschappen met diverse gezichten. Elk met een eigen structuur, dragen die gemeenschappen bij tot het leven van de Kerk, net zoals elke lichaamscel bijdraagt tot het welzijn van het hele lichaam. Dit leven is de liefde zelf van Christus voor de Vader en voor de mensen.

Een OLV GROEP is één van deze kleine gemeenschappen die wenst geënt te zijn op het leven van de Vader, in nauwe verbondenheid met de Kerk. De groep wil ten volle openstaan voor de noden van de wereld.

Het leven van de groep wordt op deze doelstelling afgestemd: de priester, die “Christus aanstelt als hoofd van de gemeenschap” (Bisschoppensynode 1971) staat de groep bij om zijn ware doelstelling niet uit het oog te verliezen.

 Een gemeenschap van gehuwde echtparen

Het christelijk echtpaar zelf is een “christelijke gemeenschap”, maar met een heel eigen karakter.

Die gemeenschap is enerzijds wel een zuiver menselijke realiteit: de vrije gave in een liefdesverbintenis, die totaal is, definitief en gericht op vruchtbaarheid die man en vrouw elkaar toezeggen door het huwelijk. Maar anderzijds wordt die menselijke realiteit in Christus ook een sacrament, dit wil zeggen een teken dat de liefde van God  voor de mensen gestalte geeft, zowel als de liefde van Christus voor zijn Kerk. Het echtpaar deelt in deze liefdesuitwisseling.

Zo is Christus op een bevoorrechte wijze aanwezig in de huwelijksgemeenschap: zijn liefde voor de Vader en de mensen verheerlijkt de menselijke liefde van binnenuit. Dit is de reden waarom de menselijke liefde, christelijk beleefd, op zichzelf al getuigenis aflegt bij God. Vanuit die volheid beleeft het echtpaar zijn apostolaat.

De onderlinge steun die echtparen betuigen in een groep krijgt op die manier een zeer specifieke vorm. Zij zullen elkaar  helpen om zich in Christus uit te bouwen – de uitbouw van een echtpaar  is een permanente opdracht – en om hun liefdesband  ten dienste te stellen van het Rijk Gods.

De OLV GROEPEN plaatsen zich onder de bescherming van de Maagd Maria. De leden beklemtonen op deze manier  dat er geen betere gids is om dichter bij God te komen dan zij “die de eerste plaats inneemt te midden van de nederigen en de armen van de Heer, die het heil met vertrouwen van Hem verwachten en ontvangen” (Lumen Gentium  - 55).

3. EEN WEG

Voor de christen is er slechts één weg, Jezus Christus, die mens geworden is en  Woord van God  is: “Zalig zij die het Woord van God beluisteren en er naar  leven” (Lucas 11,22)

De “OLV GROEPEN” leggen hun leden geen bepaalde spiritualiteit op. Hun doel is  eenvoudigweg hen te helpen om zich  als echtpaar op de weg te begeven  die Christus heeft voorgeschreven.  De  voorstellen van de OLV GROEPEN luiden als volgt : 

 • een levensoriëntatie
 • concrete aandachtspunten
 • een project in groepsverband

Een levensoriëntatie

De grote levensoriëntatie is deze van de liefde die Christus ons is komen brengen : “Gij zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw geest, met al uw krachten… De naaste zult gij beminnen als uzelf” (Markus 12, 30 – 31).

In deze liefde groeien is een levensopdracht.

 De  OLV GROEPEN willen hun leden hierbij behulpzaam zijn; zij vragen hen:

 • elkaar onderling te helpen om in de liefde tot God te groeien, door:
  • in hun leven ruimte te maken voor gebed;
  • regelmatig het Woord van God ter hand te nemen en dit zo getrouw mogelijk te beleven;
  • steeds aandacht te hebben voor de verdieping van het geloof;
  • regelmatig de sacramenten te ontvangen, in het bijzonder de Eucharistie;
  • de kennis en de praktijk van de christelijke ascese te bevorderen;
 •  elkaar onderling te helpen om in de liefde tot de naaste te groeien;
 • elkaar als echtpaar in alles hulp te bieden  door te luisteren, door dialoog, door openheid en speciaal op het geestelijk vlak;
 • steeds zorg te dragen voor de humane en christelijke opvoeding van hun kinderen;
 • intensief de gastvrijheid in het dagelijkse leven te beoefenen;
 • concreet te getuigen van de liefde van Christus, door één of meerdere engagementen in het leven van de Kerk en van de wereld op te nemen.

Concrete aandachtspunten

De ervaring leert ons dat, zonder nauwkeurig bepaalde aandachtspunten, de kans groot is dat de gekozen levensoriëntaties dode letters blijven. Daarom is het voorstel van de “OLV GROEPEN”  dat de leden:

 • - de verbintenis aangaan om aan zes concrete punten te voldoen: dit zijn de zogenaamde “verplichtingen”;
 • - regelmatig het toezicht en de wederzijdse hulp van de groep inroepen i.v.m. deze concrete punten: het zogenaamde “met elkaar delen” tijdens de maandelijkse bijeenkomst.

Deze zes punten zijn :

 1. regelmatig het Woord Gods beluisteren;
 2. elke dag een tijd vrij maken voor een persoonlijk gesprek met de Heer (het gebed);
 3. elke dag als echtpaar samen en zo mogelijk met het hele gezin, een tijd voor het gebed vrijmaken;
 4. elke maand tijd vrijmaken voor een echte dialoog tussen man en vrouw, onder het aanschijn van de Heer (de zogenaamde zittijd); 
 5. elk lid bepaalt voor zichzelf een “levensregel” en evalueert die elke maand;
 6. elk jaar aan een retraite van minimaal 48 uur deel te nemen, liefst in groepsverband, om onder het toezicht van de Heer, de stand van zaken op te maken. 

Een project in groepsverband 

 De groep is geen doel op zichzelf : het is een middel ten dienste van de leden om hen toe te laten:

 • een intense ervaring te beleven, zowel tijdens het gemeenschappelijk gebed, als tijdens het delen van vreugde en pijn;
 • elkaar doeltreffend te helpen in de op weg naar de Heer en getuige te zijn van de Heer.

Net zoals in het leven van elke christelijke gemeenschap kunnen we drie aspecten onderscheiden, dit zijn drie grote momenten in het leven van de groep :

 • met Christus richt de groep zich tot de Vader om zich open te stellen voor zijn liefde;
 • in Christus deelt de groep in zijn liefde: “zij waren één van hart en één van geest“ (Hand.4,32);
 • gedreven door de Geest van Christus, zendt de groep zijn leden uit om aan de wereld zijn liefde kenbaar te maken.

Deze drie aspecten komen vooral tot uiting tijdens de maandelijkse bijeenkomst. De bijeenkomst omvat:

 • een maaltijd in een sfeer van oprechte vriendschap: het is een tijd van delen in de vreugde en het leed van elkaar;
 • een tijd van gezamenlijk gebed, het hoogtepunt van de bijeenkomst. Soms wordt ook samen een eucharistie gevierd;
 • een tijd om met elkaar over concrete aandachtspunten te praten en elkaar bijzonder te steunen in het   spirituele en het apostolische;
 • een tijd om met elkaar van gedachten te wisselen over het thema, dat voor deze maand gekozen is. Een tijd van geloofsverdieping.

Maar voor de groep is er meer dan de maandelijkse bijeenkomst: het gebed in verbondenheid met elkaar en voor elkaar, het delen van elkaars intenties en de onderlinge hulp, worden gedurende de hele maand verder ingevuld, volgens het initiatief van elke groep.

Het “verantwoordelijk echtpaar” dit is het echtpaar dat elk jaar onder de leden van de groep gekozen wordt, waakt erover dat iedereen volwaardig deelneemt aan het groepsleven zodat de onderlinge hulp daadwerkelijk wordt geboden en dat iedereen zich erkend, bemind en opgenomen voelt in de gemeenschap.

Daartoe nodigt het echtpaar dat verantwoordelijk is voor de groep, iedereen uit om zijn inzet voor de OLV GROEPEN gestalte te geven :

 • op het niveau van de groep :
  •  door aan de maandelijkse bijeenkomst deel te nemen;
  •  door een degelijke voorbereiding op de bijeenkomst in een sfeer van gebed en bezinning en in het bijzonder door zijn overdenking over het thema van de maand op te schrijven.
 • op het niveau van de Beweging :
  • door interesse te hebben in  het leven van de Beweging, door het lezen van de nieuwsbrief van de OLV GROEPEN
  • door de algemene oriëntatie van de Beweging te beleven en door zijn medewerking  te verlenen aan het  beleid van de Beweging;
  • door aanwezig te zijn op bijeenkomsten die  buiten de groep zelf plaats vinden;
  • door zich bereid te tonen aan de doelstelling van de Beweging en om aan haar apostolische zending  deel te nemen;
  • door  bereid te zijn om verantwoordelijkheid te nemen in de Beweging;
  • door een jaarlijkse financiële bijdrage te geven, die eerlijk berekend is op basis van het netto inkomen van één dag;
  • door het gebed voor de intenties van de leden van de Beweging.

BESLUIT

De OLV GROEPEN zijn een beweging voor huwelijksspiritualiteit. Aan hun leden stellen zij voor om deel uit te maken van een beweging die de concrete middelen biedt om hen te helpen als echtpaar te groeien in de liefde tot God en tot de naaste. Zij helpen  de leden ook  om getuigen te zijn van hun geloof. Elk echtpaar zal uiteraard instaan voor een geschikte invulling hiervan. 

Laat het ons zo samenvatten: De OLV GROEPEN zijn wellicht geen beweging die op actie gericht is, maar eerder een beweging van actieve christelijke echtparen.